Επισκευή μικροφωνικών και μεγαφωνικών εγκαταστάσεων

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

07/07/2017
και ώρα: 11:00 π.μ.

Προυπολογισμός:

2128,00 €