Επισκευή οικίσκων κτιρίων και λοιπών πάγιων εγκαταστάσεων κατασκήνωσης Σκλαβιών Δ.Ε. Καμποχώρων

Στοιχεία Προκήρυξης