Επισκευή στεγών Δημοτικών κτιρίων Βόρειας Χίου”, ως υπεργολαβία του έργου “Έργο αυτεπιστασίας Β. Χίου 2015”

Στοιχεία Προκήρυξης