ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε.ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ 2020

Στοιχεία Προκήρυξης