ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ ΚΑΙ Δ.Ε. ΙΩΝΙΑΣ 2018

Στοιχεία Προκήρυξης