Επισκευή , συντήρηση και αποκατάσταση τοιχίων αντιστήριξης Δ.Ε. Ομηρούπολης

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

06/06/2024

Προυπολογισμός:

21990,74