Επίστρωση πετρελαϊκού στο ΒΔ τμήμα της Τάφρου Φρουρίου Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης