Πρόσκληση για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαβούλευσης