Ενοποίηση αποφάσεων επιβολής τελών και δικαιωμάτων ταφής στα δημοτικά κοιμητήρια.