Εσωτερική Οδοποιία κεντρικής Χίου, ΔΕ Καμποχώρων και Αγ. Μηνά 2017

Στοιχεία Προκήρυξης