Εσωτερική Οδοποιία Κεντρικής Χίου, ΔΕ Καμποχώρων και Αγ. Μηνά 2018

Στοιχεία Προκήρυξης