ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ Ανακεφαλαίωση Απολογιστικού Πίνακα Εσόδων