Η Αριθμ. 19313 ΕΞ 2023/23 (ΦΕΚ 2634 Β/21-4-2023): Τροποποίηση της υπό στοιχεία 13687 ΕΞ 2021/ 11-5-2021 υπουργικής απόφασης Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο Πρόγραμμα Διαύγεια των δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων».