Ημερήσια Διάταξη για τη συνεδρίαση της Οικ. Επιτρ. 11/5/2015