∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ Α΄ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΡΟΜΠΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΝΟΤΕΣ ΤΗΣ ∆ΗΚΕΧ

Στοιχεία Προκήρυξης