Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας για την Εκμίσθωση Δημοτικής Έκτασης – Κτηνοτροφικές Εγκαταστάσεις στην Περιοχή Καλύβατα Τ.Κ. Ολύμπων

Στοιχεία Προκήρυξης

Ημερομηνία Διαγωνισμού:

05/09/2016
και ώρα: 10.30 π.μ.