Κατάρτιση Κανονισμού λειτουργίας Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χίου