ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

Εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο» για τη χρηματοδότηση του έργου «Κατασκευή οδού Αγίας Ειρήνης» από το ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «Αναβάθμιση υποδομών προσπελασιμότητας στο πλαίσιο στρατηγικών για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ)», με την υπ’ αριθμ. 633/20-9-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χίου.
Ο Δήμος Χίου μέσα από μία σειρά ενεργειών έχει ολοκληρώσει και παραλάβει τις προβλεπόμενες αδειοδοτήσεις και τις απαραίτητες περιβαλλοντικές μελέτες, και βρίσκεται ένα βήμα πριν τη δημοπράτηση του έργου αυτού. Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή δρόμου για τη σύνδεση της οδού Ράμνης με την παραλιακή οδό Καλουτά.
Η νέα οδός έχει μήκος 350 μέτρα περίπου με μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και πεζοδρόμια σε κάθε πλευρά. Εκτός των έργων οδοποιίας, θα πραγματοποιηθεί η κατασκευή τοίχων αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα, σήμανση και ασφάλιση της οδού, κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων κατά μήκος της οδού, κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού για την έδραση της οδού στον κόμβο της Ράμνης και ηλεκτροφωτισμός της οδού.
Η πράξη θα υλοποιηθεί με δύο υποέργα:
• «Κατασκευή οδού Αγίας Ειρήνης» και αφορά στην κατασκευή της νέας οδού.
• «Απαλλοτριώσεις για την κατασκευή οδού Αγίας Ειρήνης» και αφορά στις αναγκαίες απαλλοτριώσεις.
Στόχος του Δήμου Χίου για το έργο αυτό, όπως και για τα υπόλοιπα έργα, των οποίων οι προτάσεις έχουν υποβληθεί στο ΕΠ Β. Αιγαίου, είναι η προώθηση, η ανάπτυξη και η αναβάθμιση της πόλης της Χίου. Ιδιαίτερα, με την κατασκευή του δρόμου αυτού ο Δήμος Χίου στοχεύει στην επίλυση κυκλοφοριακών προβλημάτων της πόλης.