Κατεδάφιση χαρακτηρισθέντων επικινδύνως ετοιμόρροπων κατασκευών

Στοιχεία Προκήρυξης