Καθαρισμοί κοινοχρήστων χώρων Κεντρικής Χίου 2017

Στοιχεία Προκήρυξης