Καθαρισμοί κοινοχρήστων χώρων Κεντρικής Χίου έτους 2017

Στοιχεία Προκήρυξης