Καθαρισμοί Κοινοχρήστων χώρων Βόρειας Χίου 2017

Στοιχεία Προκήρυξης