Καθαρισμός και αποκλάδωση κατασκήνωσης Σκλαβιών της Δ.Ε. Αγ. Καμποχώρων

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

12/08/2021

Προυπολογισμός:

9.477,00