ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΜΟΚΕΤΩΝ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΔΗΚΕΧ

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

27/06/2024

Προυπολογισμός:

1.810,12