Καθιέρωση και κατανομή απογευματινής υπερωριακής εργασίας, υπερωριακής εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, νυχτερινής και νυχτερινής εργασίμων ημερών προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής του προσωπικού που υπηρετεί στη Δ/νση Καθαριότητας κα