Καθιέρωση και κατανομή απογευματινής υπερωριακής εργασίας πολιτικής προστασίας

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  146η

Καθιέρωση και κατανομή απογευματινής υπερωριακής εργασίας, υπερωριακής εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, νυχτερινής και νυχτερινής εργασίμων ημερών προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής του προσωπικού που υπηρετεί στο Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Χίου για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας έως 31-12-2019.

 

Ο Δήμαρχος Χίου

Έχοντας  υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης>>.
 2. Τις δ/ξεις του άρθ. 20 του Ν. 4024/2011, “Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο- βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015(ΦΕΚ 226/Α/27.102011)”.
 3. Τις δ/ξεις της παρ 2 του άρθρου 31 του Ν 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/14), “Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα – ρυθμίσεις πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις” ως ισχύει.
 4. Τις διατάξεις της εγκυκλίου με αρ. πρωτ. : οικ. 2/78400/0022/14-11-2011 του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

– Γεν. Δ/νση Μισθών περί “Παροχής οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Δεύτερου Κεφαλαίου του Ν. 4024/2011”.

 1. Τις δ/ξεις του άρθρου 48 και άρθρου 176 του Ν. 3584/2007 περί “Κύρωσης του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων” ( ΦΕΚ 143/τ.Α728-06-2007 ).
 2. Τον προϋπολογισμό του Δήμου οικον. έτους 2019, στον οποίο έχουν εγγραφεί οι πιο κάτω πιστώσεις στους αντίστοιχους Κ.Α. με τίτλο :

ΦΟΡΕΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΟΣΟ

10-6042.001

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων υπαλλήλων

1.500,00 €

10-6042.001

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές υπαλλήλων ΙΔΑΧ

9.000,00 €

 1. Το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση εποχιακών, εκτάκτων, επειγουσών και όλως απρόβλεπτων αναγκών υπάρχει ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας απογευματινής, Κυριακών και αργιών , νυχτερινής και νυχτερινής εργασίμων ημερών προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής στο προσωπικό του Δήμου και συγκεκριμένα για την κάλυψη των αυξημένων υποχρεώσεων της Πολιτικής Προστασίας (24η φύλαξη των πυροφυλακίων των Δήμου κατά την αντιπυρική περίοδο), σε συνδυασμό με την ανάγκη αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών πάσης φύσεως που διαρκώς ανακύπτουν όλο το 24ωρο, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες κ.λ.π. όπως για την άρση επικινδυνότητας και την αποκατάσταση βλαβών καθώς και την αρωγή του Δήμου σε έκτακτα περιστατικά.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1 περ. δ’ του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/τ.Α707-6-2010 ) “Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-πρόγραμμα Καλλικράτης” που αναφέρονται στις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
 3. Την απόφαση 732/2018 του Δημοτικού συμβουλίου όπως δημοσιεύθηκε με τις διατάξεις του άρθρο 79 παρ. 4 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), παρ.2 του άρθρου 20 του Ν.4024/2011, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 7 του άρθρου πέμπτου του Ν. 4047/2012 και αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 45 του Ν.4071/12 και την παρ.2 του άρθρου 15 του Ν.4147/2013.
 4. Τη με αρ. 1219/10-1-2019 (ΑΔΑ: 6996ΟΡ1Ι-ΒΣΤ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου , με την οποία επικυρώθηκε η 732/2018  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου με την οποία εξαιρέθηκε από την εφαρμογή πενθήμερης εργασίας και καθιερώθηκε 24ωρη  λειτουργία για το Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Χίου .
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 7 του Ν. 4047/2012 ( ΦΕΚ 31/Α/ 23-02-2012 ) καθώς και τις διατάξεις της παρ.

1 του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 ( ΦΕΚ 85/Α/1-04-2012).

 1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν. 4147/2013 ( ΦΕΚ 98/Α/26 -4- 2013 ).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ. 4 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ( Ν. 3463/2006- ΦΕΚ 114/ τ. Α7 8 Ιουνίου 2006) σε συνδυασμό με το Ν. 3469/2006 άρθρο 7 παρ. 2 περ. β’ και άρθρο 8 παρ. 1 περ. β’ του Ν. 3469/2006.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4354/15 (ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Εγκρίνουμε  κατά ανώτατο όριο, την πραγματοποίηση υπερωριακής απογευματινής εργασίας μέχρι 22η ώρα, νυχτερινής εργασίας από 22η μέχρι 6η πρωινή ώρα ,εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών πέραν της υποχρεωτικής, μέσα στα όρια που προβλέπουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας κατά το  έτος  2019 και ειδικότερα από τη δημοσίευση της παρούσας  έως 31-12-2019  για το προσωπικό του Δήμου μας, μόνιμο, ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ που εργάζεται στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας ως εξής:

      Β. Αριθμός απασχολουμένων με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου:

      Προϊστάμενος Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας ένας (1)

      Αριθμός απασχολουμένων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου

      Γενικών Καθηκόντων (Φυλάκων και Νυχτοφυλάκων) δέκα οχτώ (18), Οδηγών (1)

      Γ. Τα όρια των ωρών απασχόλησης  για το Μόνιμο προσωπικό κατά τις απογευματινές ώρες μέχρι της

22:00ορίζονται ως εξής: α) Για τον Προϊστάμενο Αυτοτελούς Γραφείου (ΤΕ4) έως 120 ώρες ανά εξάμηνο. β) για την Υπερωριακή εργασία για  Νυχτερινή , Κυριακές  και εξαιρέσιμες έως 20 ώρες ανά μήνα.

      Δ. Τα όρια των ωρών απασχόλησης  για το προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πολιτικής

Προστασίας ανά υπάλληλο κατά τις απογευματινές ώρες μέχρι της 22:00 ορίζονται ως εξής: α)ΥΕ Φυλάκων & Νυχτοφυλάκων δέκα οχτώ (18) υπάλληλοι έως 120 ώρες , ΔΕ29 Οδηγών ένας(1) υπάλληλος έως 120 ώρες έκαστος ανά εξάμηνο β) για την Υπερωριακή εργασία για Νυχτερινή , Κυριακές  και εξαιρέσιμες  έως 20 ώρες για τους ΥΕ Φυλάκων & Νυχτοφυλάκων και έως 20 ώρες για  ΔΕ29 Οδηγών το Μήνα.

      Ε. Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού ανωτέρω γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

     ΣΤ Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος με αποδεικτικό τοιχοκόλλησης ,στον ιστότοπο “Διαύγεια” καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Επίσης να δημοσιευθεί σε μια τοπική εφημερίδα.

      Για οποιαδήποτε μεταβολή θα ακολουθήσει εκ νέου απόφαση Δημάρχου.

Ο Δήμαρχος Χίου

Εμμανουήλ Βουρνούς