Λιμενικό Ταμείο – Πρόσκληση Δ.Σ. για την Πέμπτη 4/2/2016