Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

08/11/2017

Προυπολογισμός:

2.421,90 €