Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας περιοχής ρέματος Καλοπλύτη

Παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά την ιστοσελίδα για τυχόν ανάρτηση διευκρινίσεων και ανακοινώσεων σχετικά με το διαγωνισμό

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (31-5-2017)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Οινοπίωνος 1, 82131 Χίος
Πληροφορίες: Μιχαήλ Πικούνης
Τηλέφωνο: 2271351607
Fax: 2271351622
Email: mpikounis@gmail.com

Χίος, 31/05/2017
Αρ.Πρωτ.: 18017

Προς:
Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του
Δήμου Χίου (www.chioscity.gr)

Θέμα: Διευκρινίσεις επί της διαγωνιστικής διαδικασίας της μελέτης: «Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας περιοχής ρέματος Καλοπλύτη»
Σε απάντηση ερωτημάτων που έχουν τεθεί από οικονομικούς φορείς σχετικά με τη διαγωνιστική διαδικασία για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας περιοχής ρέματος Καλοπλύτη» (Αρ. Πρωτ. Διακήρυξης 15934/17.05.2017), διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:
1. Οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαγωνιστική διαδικασία θα συμπληρώσουν και θα υπογράψουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Χίου (www.chioscity.gr). Δεν προβλέπεται η χορήγηση σφραγισμένου ή οποιουδήποτε άλλου εντύπου οικονομικής προσφοράς από την αναθέτουσα αρχή.
2. Στην παράγραφο 20.2 της Αναλυτικής Διακήρυξης αναγράφεται: «Η Τεχνική Έκθεση, η Πρόταση Μεθοδολογίας (συμπεριλαμβανομένων τυχόν παραρτημάτων αυτών), καθώς και τα στοιχεία που τεκμηριώνουν τα ανωτέρω δ) και ε) σημεία (συμπεριλαμβανομένων τυχόν παραρτημάτων και εξαιρουμένων των υπεύθυνων δηλώσεων συνεργασίας και των τυχόν πιστοποιητικών με τα οποία αποδεικνύεται προηγούμενη συνεργασία μεταξύ μελών της προτεινόμενης ομάδας μελέτης) δεν πρέπει να υπερβαίνουν ένα εύλογο μέγεθος είκοσι (20) σελίδων κειμένου μεγέθους Α4 μέσης γραμματοσειράς, εκτός του προαναφερθέντος οργανογράμματος». Διευκρινίζεται ότι το όριο των είκοσι (20) σελίδων αφορά το σύνολο των ως άνω αναφερόμενων στοιχείων του φακέλου Τεχνικής Προσφοράς και όχι το κάθε ένα ξεχωριστά.
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ.

Ελευθέριος Παπαλάνης
Πολιτικός Μηχανικός με Α’
Εσωτ. Διανομή
1. Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών.
2. Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Χίου (φάκελος μελέτης).
3. Πρωτόκολλο Δήμου Χίου.

 

 

perilipsi_18.pdf
analitiki.pdf
sigrafi_ipohreoseon.pdf
tefhos_amivon.pdf
tefhos_dedomenon.pdf
ipodigma_prosforas.pdf
teyd_3.doc

Στοιχεία Προκήρυξης