Μεταφορά προσωπικού και κατασκηνωτών στη κατασκήνωση Σκλαβιών

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

14/06/2019

Προυπολογισμός:

2.457,00 ευρώ