Μέτρηση επιπέδων των υψίσυχνων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων σε διάφορες θέσεις σύμφ. με την 130/2018 ΑΔΣ

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

24/08/2018

Προυπολογισμός:

1.388,80 €