Μονομετοχική Α.Ε. – Προμήθεια δύο αμαξιδίων θαλάσσης για χρήση από ΑΜΕΑ

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

01/08/2016
και ώρα: 12:00