Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Χίου – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 1/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Στοιχεία Προκήρυξης