Ν.Π.Δ.Δ. – Απολογιστικός Πίνακας Εσόδων – Εξόδων Ιουνίου 2016