Ν.Π.Δ.Δ. – Απολογιστικός Πίνακας Εσόδων – Εξόδων Ιανουαρίου 2020