Οικονομικές ενισχύσεις στους θεομηνιόπληκτους και σεισμόπληκτους

 

Οικονομικές ενισχύσεις στους θεομηνιόπληκτους και σεισμόπληκτους

 • Εφάπαξ χρηματικό βοήθημα για την αντιμετώπιση βασικών και επιτακτικών αναγκών (ένδεια) μέχρι 600,00 € (ΥΑ Π2/α/Γ.Π. οικ. 31777/12-3-2009)
 • Εφάπαξ χρηματικό βοήθημα για την κάλυψη πρώτων αναγκών θεομηνιόπληκτων ποσού μέχρι 586,94€ (ΥΑ Π2/οικ./2673/29-8-2001)
 • Συμπληρωματική οικονομική ενίσχυση για ειδικές κατηγορίες: μέχρι 586,94 € θεομηνιόπληκτων (Πολύτεκνοι, ΑΜΕΑ) (ΥΑ Π2/οικ./2673/29-8-2001)
 • Εφάπαξ χρηματικό βοήθημα για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών των πληγέντων κατοικιών και την αντικατάσταση της οικοσυσκευής τους ποσού 5.869,41€ (ΥΑ Π2/οικ./2673/29-8-2001)
 • Εφάπαξ χρηματικό βοήθημα σε άτομα που λόγω τραυματισμού τους εξαιτίας φυσικών καταστροφών υπέστησαν μόνιμη σωματική βλάβη με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ποσού 4.402,05€ (ΥΑ Π2/οικ./2673/29-8-2001)
 • Χρηματικό βοήθημα σε συνταξιούχους ή βοηθηματούχους του Δημοσίου, σε συνταξιούχους ΝΠΔΔ που διέπονται από το ίδιο με τους δημοσίους υπάλληλους συνταξιοδοτικό καθεστώς, κατοίκους περιοχών που υπέστησαν καταστροφές από θεομηνίες με απόφαση του Υπ Οικονομικών (Ν. 2768/1999 άρθρο 18 )
 • Εφάπαξ χρηματικό βοήθημα στις οικογένειες όσων έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της θεομηνίας (Ν. 2768/1999 άρθρο 18 )

Δικαιολογητικά

 • Αίτηση του δικαιούχου. (Η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία του συμβάντος στην Δ/νση Πρόνοιας του Δήμου).
 • Έγγραφο με το οποίο θα αποδεικνύεται ότι η πληγείσα κατοικία ήταν η κύρια κατοικία των δικαιούχων (π.χ. μισθωτήριο συμβόλαιο, αντίγραφα λογαριασμών ΔΕΚΟ κ.α.)
 • Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86
 • θεωρημένη από την οικεία Εφορία, όπου θα δηλώνει ότι δεν υπόκειται σε υποχρέωση φορολογικής δήλωσης.
 • Αντίγραφο εντύπου Ε9.
 • Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι περισσότεροι του ενός, λόγω συγκατοίκησης κ.λ.π., η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε έναν εξ’ αυτών μετά από εξουσιοδότηση που θα του παρέχουν οι υπόλοιποι.
 • Πόρισμα ΠΥ για την περίπτωση της πυρκαγιάς.
 • Για τους πολύτεκνους βεβαίωση του ΟΓΑ ότι είναι δικαιούχοι πολυτεκινικού επιδόματος (όχι πολυτεκινικής σύνταξης)
 • Για ΑΜΕΑ πρέπει να επιδοτούνται από τα εφαρμοζόμενα προγράμματα του Υπ Υγείας
 • Για την σωματική βλάβη βεβαίωση νοσοκομείου και γνωμάτευση Υγειονομικής επιτροπής για το είδος της πάθησης, το ποσοστό αναπηρίας και τη διάρκειά της

Επιχορήγηση Επιχειρήσεων

 • Στις βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και άλλες επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς που πλήττονται από πλημμύρες και λοιπές θεομηνίες, (πλην σεισμό) δύναται να παρέχεται επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των ζημιών, η οποία συνίσταται σε δωρεάν χρηματική ενίσχυση . (Ν.2459/1997 άρθρο 36)
 • Για ζημίες σε κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανολογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα και φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης τα οποία καταστράφηκαν ολοσχερώς.
 • Η επιχορήγηση παρέχεται συνήθως σε ποσοστό 30% από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων μέσω της ΓΓΒ.

Με τον όρο αγροτικές εκμεταλλεύσεις περιλαμβάνονται οι οικονομικά οργανωμένες γεωργικές και κτηνοτροφικές επιχειρήσεις προς πώληση προϊόντων είτε ανήκουν σε ένα είτε σε περισσότερα φυσικά πρόσωπα είτε σε νομικό πρόσωπο και όχι ιδιώτες αγρότες ή κτηνοτρόφοι που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις οργάνωσης επιχείρησης. (ΝΣΚ 537/2005 )

Φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ανήκουν τα ΝΠΙΔ όπως σωματείο, ίδρυμα ή η αστική εταιρία, τα οποία δεν επιδιώκουν το χρηματικό κέδρος αλλά επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους σκοπούς που ενδιαφέρουν το κοινωνικό σύνολο, όπως αυτοί καθορίζονται στο καταστατικό, στον οργανισμό ή στην ιδρυτική πράξη αυτών, από τα οποία πρέπει να προκύπτει ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας των ως άνω νομικών προσώπων .

Ακολουθούμενη διαδικασία (ΥΑ 20725/2011)

 • Αίτημα της Περιφέρειας ώστε με μέριμνα της ΔΑΕΦΚ να εκδοθεί η ΚΥΑ οριοθέτησης της περιοχής η οποία έχει πληγεί.
 • Σύσταση επιτροπών με απόφαση Περιφερειάρχη προκειμένου να καταγράφουν τις ζημιές που προκλήθηκαν σε κάθε επιχείρηση μετά από αυτοψία.
 • Υποβολή στο Υπουργείο Οικονομικών από την Περιφέρεια των δικαιολογητικών που προβλέπονται στη σχετική ΥΑ: α) Την ΚΥΑ για την οριοθέτηση της συγκεκριμένης περιοχής και β) Συγκεντρωτική κατάσταση των επιχειρήσεων υπογεγραμμένη από την αρμόδια Επιτροπή εκτίμησης και ελέγχου των ζημιών της Περιφέρειας.
 • Το Υπουργείο Οικονομικών/Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής εκδίδει ΚΥΑ που προσδιορίζει το ποσοστό αποζημίωσης και το ύψος των κονδυλίων για την αποζημίωση των πληγέντων επιχειρήσεων
 • Υποβολή από την Περιφέρεια των δικαιολογητικών των δικαιούχων προς τη Δ/νση Βιομηχανικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας για την εκταμίευση της επιχορήγησης στις πληγείσες επιχειρήσεις.

Αγροτικές Αποζημιώσεις

ΕΛΓΑ :(ΟΚΩ, ΝΠΙΔ , Ιδρύθηκε με το Ν. 1790/1988, λειτουργεί με το Ν. 3877/2010 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και τους κανονισμούς ασφάλισης: ΦΕΚ 1668/Β/27-7-2011 και 1669/Β/27-7-2011)

 • Ασφάλιση ζημιών στη φυτική παραγωγή και ζωικό κεφάλαιο από φυσικούς και άλλους κινδύνους
 • Κρατικές Οικονομικές Ενισχύσεις που δεν καλύπτονται από τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ
 • Διενέργεια ερευνών σχετικών με τους φυσικούς κινδύνους – ενεργητική προστασία από χαλάζι και παγετό (Ν 2342/1995)

Εξαιρέσεις

 • Χοιροτροφικές και Πτηνοτροφικές επιχειρήσεις
 • Εκμεταλλεύσεις ανθοκομικών και καλλωπιστικών προϊόντων -Φυτώρια

Κρατικές Οικονομικές ενισχύσεις

πρώην προγράμματα ΠΣΕΑ (ΝΔ 131/1974, ΚΥΑ 281245/2008 – Κανονισμός)

Προβλέπουν ενισχύσεις σε παραγωγούς που έχουν πληγεί από θεομηνίες και ακραία καιρικά φαινόμενα, πέραν των αποζημιώσεων που προβλέπουν οι κανονισμοί ασφάλισης του ΕΛΓΑ για:

 1. Ανασύσταση φυτικού κεφαλαίου, δηλαδή επανεγκατάσταση φυτείας δενδρώδους καλλιέργειας 
 2. Αντικατάσταση ζωικού κεφαλαίου
 3. Αποκατάσταση ζημιών παγίου κεφαλαίου και εξοπλισμού (κτιρίων, μηχανημάτων, λοιπού εξοπλισμού), εκτός σεισμού
 4. Απώλεια εισοδήματος λόγω ανασύστασης φυτικού κεφαλαίου.
 5. Απώλεια παραγωγής (φυτικής ή ζωικής)
 6. Καταστροφή αποθηκευμένων προϊόντων

Προϋποθέσεις

 • Επίπεδο ζημιών τουλάχιστον στο 30%
 • Να μην έχει ληφθεί άλλου είδους ενίσχυση για τις ίδιες ζημίες η οποία να είναι ίση ή υψηλότερη αλλιώς λαμβάνει τη διαφορά

Υπόδειγμα αίτησης