Ομήρειο Π.Κ. – ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018