Ομήρειο Π.Κ. – Συνοπτική κατάσταση του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2023