Ομήρειο Π.Κ. – Μηνιαία εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων-δαπανών, μηνός Μαϊου