Ομήρειο Π.Κ. – ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021