Μηνιαία εκτέλεση προύπολογισμού εσόδων-εξόδων μηνός Οκτωβρίου