Ομήρειο Π.Κ. – Συνοπτική οικονομική κατάσταση απολογισμού εσόδων-δαπανών έτους 2020