Ομήρειο Π.Κ. – Συνοπτική οικονομική κατάσταση προύπολογισμού εσόδων-δαπανών έτους 2021