Ομήρειο Π.Κ. – Μηνιαία εκτέλεση προύπολογισμού εσόδων-εξόδων μηνός Δεκεμβρίου.