Ομήρειο Π.Κ. Δήμου Χίου – ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018