Οριστική μελέτη αποκατάστασης ΧΑΔΑ Δημοτικής Ενότητας Χίου

Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 26ης Φεβρουαρίου 2013, εγκρίθηκε η ανάθεση της εκπόνησης μελέτης “Οριστική μελέτη αποκατάστασης ΧΑΔΑ Δημοτικής Ενότητας Χίου” στην πλέον συμφέρουσα προσφορά.

Συγκεκριμένα προβλέπεται η εκπόνηση επιμέρους μελετών: τοπογραφίας, υδραυλικών έργων και διαχείρισης υδατικών πόρων, γεωτεχνικής, γεωλογικής, υδρογεωλογικής, γεωφυσικής και μελέτης περιβάλλοντος.

Ως γνωστόν, έχει σταματήσει πλέον η λειτουργία του ΧΑΔΑ, της πόλης της Χίου και τα στερεά απόβλητα προωθούνται στο νέο χώρο ΧΥΤΑ, στη θέση Πόδορα.

Από το γραφείο τύπου