ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 2/2018