Παράταση υποβολής προσφορών για προμήθειες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMOΣ XIOY
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Οινοποίωνος 1, 82100 Χίος

Χίος 1/10/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Χίου ανακοινώνει την παράταση υποβολής προσφορών μέχρι την Τρίτη 6 / 9 / 2015 και ώρα 11:00 των παρακάτω προμηθειών.

1. Προμήθεια υλικών πεζοδρομήσεως έτους 2015
2. Προμήθεια Ξυλείας έτους 2015
3. Προμήθεια εργαλείων και αναλωσίμων
4. Προμήθεια οικοδομικών υλικών

Οι προσφορές θα κατατίθενται στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Οινοπίωνος 1 ,ΤΚ 82100, Χίος σε σφραγισμένο φάκελο στο γραφείο πρωτοκόλλου (Νο 5). Οι προσφορές θα αποσφραγισθούν ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής.

Εκ της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου