Παροχή Υπηρεσίας Ασφάλισης Οχημάτων & Μηχανημάτων Δ. Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

06/06/2017

Προυπολογισμός:

46.450,00 ευρώ
και ώρα: 10:00πμ έως 10:30πμ