Παροχή Υπηρεσίας Ναυαγοσωστικής Κάλυψης Πολυσύχναστων Παραλιών Δήμου Χίου έτους 2020

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

05/06/2020
και ώρα: Ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ έως 17:00

Προυπολογισμός:

169.650,00 ευρώ